Regulamin serwisu ogłoszeniowo-aukcyjnego www.charytatywnagielda.pl

I. Definicje:

Administrator – Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O ZDROWIE DZIECKA” z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123750, NIP: 6790166470, REGON: 350180413;

Użytkownik – pełnoletnia (powyżej 18 roku życia) osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (w tym osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu bez posiadania Konta;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie poprzez założenie Konta, z zastrzeżeniem, że funkcjonalność w postaci założenia Konta jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który nie korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Serwis – internetowa platforma o charakterze ogłoszeniowo – aukcyjnym, udostępniona pod adresem www.charytatywnagielda.pl, zarządzana i administrowana przez Administratora;

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta (rejestracji) w Serwisie;

Konto – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Serwisu, określona unikalnym identyfikatorem (Login) i hasłem, dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi m.in. zamieszczanie Ogłoszeń, dokonywania Transakcji w Serwisie lub udział w Aukcjach prowadzonych przez Administratora;

Przedmiot – rzecz opisana w Ogłoszeniu, którą Użytkownik Zarejestrowany chce sprzedać lub wynająć albo rzecz, którą chce sprzedać Administrator w ramach prowadzonej Aukcji;

Ogłoszenie – informacja o Przedmiocie, przeznaczonym do sprzedaży lub najmu zamieszczona w Serwisie przez Użytkownika Zarejestrowanego w ramach jego Konta, wraz z propozycją zawarcia Umowy, albo informacja o Przedmiocie, przeznaczonym do sprzedaży przez Administratora w ramach Aukcji;

Ogłoszenie Promocyjne – informacja promocyjna o usługach, jakie świadczy Użytkownik Zarejestrowany w ramach swojej działalności gospodarczej, zamieszczona przez niego w ramach jego Konta; Ogłoszenie Promocyjne nie umożliwia prowadzenia Transakcji;

Aukcja – forma oferowania i sprzedaży Produktu dostępna w Serwisie wyłącznie dla Administratora (jako Sprzedającego) i Użytkownika Zarejestrowanego (jako Kupującego) w ramach której Administrator określa w Ogłoszeniu cenę minimalną, jakiej oczekuje za Przedmiot, a Użytkownik Zarejestrowany deklaruje cenę, jaką oferuje za Przedmiot udostępniony w ramach Aukcji, która w każdym przypadku musi być wyższa niż cena minimalna, wskazana przez Administratora oraz wyższa od deklarowanej ceny innego Użytkownika Zarejestrowanego jeśli taka została już zgłoszona w ramach Aukcji;

Transakcja – forma zawarciaUmowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na podstawie zamieszczonego Ogłoszenia, której przedmiotem jest sprzedaż lub najem Przedmiotu;

Sprzedający – Użytkownik Zarejestrowany, który zamieszcza w Serwisie Ogłoszenie, celem dokonania Transakcji;

Kupujący – Użytkownik Zarejestrowany dokonujący zakupu albo najmu Przedmiotu w ramach Transakcji, albo Użytkownik Zarejestrowany, biorący udział w Aukcji celem zakupu Przedmiotu;

Umowa – umowa sprzedaży albo najmu Przedmiotu, zawarta za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Kupującym i Sprzedającym (w wyniku przeprowadzonej Transakcji), albo umowa sprzedaży Przedmiotu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem w ramach Aukcji;

Cennik – dokument obowiązujący u Administratora, określający aktualne ceny zamieszczenia w Serwisie Ogłoszenia lub Ogłoszenia Promocyjnego przez Użytkownika Zarejestrowanego; aktualna wersja Cennika udostępniana jest TU;

Kategoria – kategoria tematyczna np. odzież, zabawki, motoryzacja itp., pod którą Ogłoszenie lub Ogłoszenie Promocyjne jest wyświetlane w Serwisie;

Usługi – usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu, na podstawie zawartej Umowy na Usługi, w tym usługa: prowadzenia Konta, udziału w Aukcjach, zamieszczenia i/lub przeglądania Ogłoszeń;

Umowa na Usługi – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis umożliwia, na zasadach określonych w Regulaminie:

 1. zamieszczanie Ogłoszeń, dotyczących sprzedaży lub najmu Przedmiotów lub zamieszczanie Ogłoszeń Promocyjnych,
 2. przeglądanie Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych zamieszczonych w Serwisie,
 3. dokonywanie Transakcji lub udział w Aukcjach.

 1. Serwis prowadzony jest przez Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O „ZDROWIE DZIECKA” z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123750, NIP: 6790166470 w ramach działalności gospodarczej.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

1) drogą mailową: e-mail kontakt@charytatywnagielda.pl,

2) lub tradycyjną pocztą na adres: Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA”, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.

3) zgłoszenia techniczne, dotyczące funkcjonowania Serwisu przyjmowane są na adres mailowy: tech@charytatywnagielda.pl

 1. Korzystanie z Serwisu, umożliwia:

 1. założenie i prowadzenie Konta,
 2. zamieszczanie Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych,
 3. przeglądanie Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych,
 4. dokonywanie Transakcji,
 5. udział w Aukcjach,
 6. przeglądanie umieszczonych w Serwisie reklam.

z zastrzeżeniem, że część funkcjonalności dostępna jest wyłącznie po założeniu Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Przeglądanie Serwisu, w tym dostępnych Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych, założenie Konta, udział w Transakcji lub Aukcjach są bezpłatne. Publikacja Ogłoszenia i Ogłoszenia Promocyjnego udostępniana jest odpłatnie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 2. Administrator nie jest stroną Umów, zawieranych w ramach Transakcji pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
 3. Administrator nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji oraz oświadcza, że prowadzi Serwis z zachowaniem zwykłej staranności.
 4. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, obsługująca standard HTML5, typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, akceptująca pliki typu cookie.

 1. Treści zamieszczone w Serwisie w postaci Ogłoszeń, Ogłoszeń Promocyjnych i innych, związanych z funkcjonalnościami Serwisu jak i sam Serwis wraz z wszystkimi funkcjonalnościami, są przedmiotem praw majątkowych – odpowiednio Użytkowników Zarejestrowanych lub Administratora i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, przedrukowanie, tworzenie materiałów zbiorczych przez osoby trzecie bez zgody podmiotów uprawnionych jest zakazane.
 2. W ramach Serwisu udostępniane są dla każdego Użytkownika następujące funkcjonalności:

 1. dostęp i przeglądanie treści w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych,
 2. korzystania z wyszukiwarki udostępnionej w Serwisie.
 3. W ramach Serwisu udostępniane są dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego, następujące funkcjonalności:

 1. tworzenie, publikacja i edycja Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych,
 2. otrzymywanie powiadomień o zainteresowaniu Ogłoszeniem (także Ogłoszeniem Promocyjnym),
 3. wprowadzanie treści do Ogłoszenia i Ogłoszenia Promocyjnego oraz ich kategoryzacja,
 4. wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych Użytkowników,
 5. udział w Transakcjach jako Kupujący, celem zakupu lub najmu Przedmiotu oraz jako Sprzedający celem sprzedaży lub wynajmu Przedmiotu,
 6. udział w Aukcjach, celem zakupu Przedmiotu od Administratora,
 7. blokowanie innych Użytkowników,
 8. zgłaszanie nadużyć
 9. zgłaszanie Administratorowi błędów technicznych w Serwisie,
 10. zgłaszanie Administratorowi potrzeby dodania do Serwisu nowej Kategorii, przy czym decyzja o dodaniu zaproponowanej Kategorii (której nie ma w Serwisie) należy wyłącznie do Administratora,
 11. korzystanie z formularza pomocy,
 12. opcja przypominania lub zmiany hasła do Konta.

III. Korzystanie z Serwisu

III.1. Przeglądanie Ogłoszeń

 1. Usługa w postaci przeglądania Ogłoszeń (także Ogłoszeń Promocyjnych) zamieszczonych w Serwisie dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności zakładania Konta i jest udostępniana bezpłatnie.
 2. Celem przeszukiwania Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych, Użytkownik może skorzystać z udostępnionej w Serwisie wyszukiwarki, która selekcjonuje Ogłoszenia i Ogłoszenia Promocyjne według Kategorii.
 3. Umowa na Usługę przeglądania Ogłoszeń i Umowa na Usługę przeglądania Ogłoszeń Promocyjnych zawierana jest w chwili uruchomienia Serwisu w dowolnej przeglądarce internetowej i zostaje rozwiązana z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu przez Użytkownika.

III.2. Konto

 1. Założenie Konta i dokonanie rejestracji w Serwisie umożliwia korzystanie z jego wszystkich funkcjonalności.
 2. Założenie Konta możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługa założenia i prowadzenia Konta jest usługą nieodpłatną.
 4. Założenie Konta wymaga:

 1. wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania wskazanych w nim danych Użytkownika,
 2. utworzenia Loginu oraz unikalnego hasła,
 3. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,
 4. złożenia oświadczenia o byciu osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa).

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik na wskazany w formularzu adres mailowy otrzyma link aktywujący, celem potwierdzenia założenia Konta w Serwisie i jego aktywacji. Przesłany link aktywujący pozostaje aktywny przez okres 24 godzin – po tym czasie link wygasa, a założone Konto nie jest aktywowane.
 2. Ponowne założenie Konta, z wykorzystaniem tych samych danych, w tym tego samego adresu mailowego jest możliwe po upływie 24 godzin od terminu określonego w pkt. 5 powyżej.
 3. Z chwilą kliknięcia w przesłany link aktywujący, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje Umowa na Usługę w postaci prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik podczas zakładania Konta zobowiązany jest do podania prawdziwych i rzetelnych danych, w tym wymaganych, własnych danych osobowych. Zabrania się używania podczas zakładania Konta danych osobowych osób trzecich. W przypadku zmiany danych, wskazanych przy zakładaniu Konta Użytkownik zobowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.
 5. Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, zamieszczonej pod adresem: https://charytatywnagielda.pl/polityka-prywatnosci
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest chronić dane wykorzystane podczas zakładania Konta, w tym w szczególności Login oraz unikalne hasło.
 7. W każdym przypadku Administrator, dla celów prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie będzie uprawniony do weryfikacji danych Użytkownika, podanych w celu założenia Konta. W przypadku braku możliwości weryfikacji wybranych danych przez Administratora zastrzega on prawo czasowego zablokowania Konta.
 8. W ramach Usługi prowadzenia Konta, Administrator udostępnia na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego przestrzeń informatyczną, celem zamieszczania w ramach niej określonych treści w postaci Ogłoszeń lub Ogłoszeń Promocyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w ramach Ogłoszenia (Ogłoszenia Promocyjnego) przez Użytkownika Zarejestrowanego i nie prowadzi ich bieżącego monitoringu.
 9. Sprzedaż Konta i uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika Zarejestrowanego jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 10. Umowa na Usługę prowadzenia Konta może zostać w każdym czasie rozwiązana:
 11. przez Użytkownika, na skutek usunięcia Konta poprzez:

a) przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@charytatwynagielda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, wskazany w pkt. II. 3. Regulaminu; formularz oświadczenia udostępniony jest TU

b) kliknięcie w zakładkę „usuń Konto”, udostępnioną w ramach funkcjonalności Konta – w takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia procedury usuwania Konta za pośrednictwem zakładki, albo z chwilą otrzymania oświadczenia w tym zakresie przez Administratora;

 1. przez Administratora:

 1. w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Zarejestrowanego zasad określonych w Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisów, pomimo wezwania go do zaniechania takich działań – w takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania na adres mailowy Użytkownika, wskazany w formularzu rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy i zablokowaniu Konta,
 2. w przypadku niekorzystania z Konta przez okres dłuższy niż 365 dni – w takim przypadku do Użytkownika Zarejestrowanego przesłana zostanie wcześniej informacja mailowa, na adres mailowy udostępniony w formularzu rejestracyjnym, dotycząca informacji co do możliwości dalszego korzystania z Konta, a Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania na adres mailowy Użytkownika, wskazany w formularzu rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy i zablokowaniu Konta, wobec braku otrzymania od Użytkownika informacji o woli utrzymania i korzystania z Konta.
 3. Niezależnie od prawa do rozwiązania Umowy, o którym mowa w pkt. 14 ppkt. 1) Użytkownikowi Zarejestrowanemu, będącemu Konsumentem, który założył Konto, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy na Usługę prowadzenia Konta, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy na prowadzenie Konta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, tj. przesłanie go do Administratora na adres mailowy kontakt@charytatywnagielda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, wskazany w pkt. II. 3. Regulaminu. Formularz oświadczenia udostępniony jest TU.

III.3.Publikacja Ogłoszeń

 1. Usługa dodawania i publikacji Ogłoszeń (oraz Ogłoszeń Promocyjnych) jest Usługą odpłatną i jest dostępna tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Dodanie i publikacja Ogłoszenia lub Ogłoszenia Promocyjnego możliwa jest poprzez wypełnienie formularza dodania Ogłoszenia (który dotyczy także Ogłoszenia Promocyjnego), dostępnego w ramach Konta, w zakładce „dodaj ogłoszenie” lub w zakładce „dodaj ogłoszenie promocyjne”.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu dodania i publikacji Ogłoszenia lub Ogłoszenia Promocyjnego w Serwisie, zgodnie z aktualnym Cennikiem i w tym celu zostanie on przekierowany do strony internetowej dostawcy systemu płatności on-line – firmie Dotpay.pl i zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z podanymi wytycznymi.
 4. Treść Ogłoszenia powinna być rzetelna i zgodna z prawdą oraz w sposób jasny opisywać Przedmiot oraz jego cenę. Ogłoszenie należy przygotować w języku polskim.
 5. Treść Ogłoszenia Promocyjnego powinna w rzetelny sposób prezentować rodzaj i charakter świadczonych przez Zarejestrowanego Użytkownika i promowanych przez niego w ramach Ogłoszenia Promocyjnego usług, miejsce ich świadczenia, przykładowe ceny świadczonych usług, kontakt do Użytkownika Zarejestrowanego, świadczącego daną usługę. Ogłoszenie Promocyjne należy przygotować w języku polskim.
 6. Ogłoszenie obok opisu Przedmiotu powinno zawierać jego zdjęcia. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć innego przedmiotu niż ten przeznaczony do sprzedaży lub najmu za pośrednictwem Serwisu.
 7. Ogłoszenie Promocyjne może zawierać elementy graficzne, które związane są z promowanymi w nim usługami w tym logotyp, zdjęcie miejsca świadczenia usług itp. Zakazane jest posługiwanie się nazwami oznaczeniami i logotypami osób trzecich.
 8. Zabronione jest zamieszczanie w Ogłoszeniu lub w Ogłoszeniu Promocyjnym zdjęć prezentujących wizerunki jakichkolwiek osób fizycznych – zdjęcie powinno przedstawiać wyłącznie Przedmiot, albo nawiązywać do promowanej usługi.
 9. Wskazana w Ogłoszeniu cena powinna zostać określona w złotych polskich i powinna stanowić cenę całkowitą za Przedmiot, chyba, że Sprzedający dopuszcza możliwość jej negocjacji – wówczas taka opcja powinna zostać wskazana w treści Ogłoszenia.
 10. Dodając Ogłoszenie Sprzedający zobowiązany jest wskazać Kategorię, do której przypisane jest Ogłoszenie. W przypadku wyboru złej Kategorii, Sprzedający może dokonać jej zmiany bez konieczności uiszczania kolejnej opłaty. Postanowienie analogicznie stosuje się do Ogłoszenia Promocyjnego.
 11. Jedno Ogłoszenie powinno odpowiadać jednemu Przedmiotowi. Przedmiotem Ogłoszenia może być wyłącznie wyraźnie oznaczony (zindywidualizowany) przedmiot (rzecz), co oznacza, że Ogłoszenie nie może dotyczyć usługi (rzeczy), która wymaga uzyskania od Kupującego dodatkowych informacji, preferencji, potrzeb.
 12. W Ogłoszeniu Sprzedający zobowiązany jest wskazać preferowany sposób dostawy, jej koszty oraz formę płatności.
 13. Ogłoszenie i Ogłoszenie Promocyjne nie może dotyczyć dóbr lub usług, których sprzedaż jest zabroniona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, albo dla których wymagane jest koncesja, pozwolenia lub spełnienie szczególnych wymogów. Zakazane jest zamieszczenie Ogłoszeń przedmiotów pochodzących z kradzieży, albo co do których Sprzedający nie posiada prawa.
 14. Administrator zabrania zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń lub Ogłoszeń Promocyjnych, które pozostają w sprzeczności z charakterem działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Fundacji
  „O ZDROWIE DZIECKA”, za jakie uważa się: zakłady pogrzebowe
  wyroby tytoniowe i alkoholowe, działalność hazardowa (punkty z automatami do gier itp.) oraz podmioty konkurencyjne, za jakie uważa się: inne placówki medyczne oraz fundacje i stowarzyszenia.
 15. W treści Ogłoszenia i Ogłoszenia Promocyjnego zakazane jest używanie słów wulgarnych, obraźliwych, także w stosunku do osób trzecich. W przypadku Ogłoszenia zakazane jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym dotyczących podmiotów trzecich.
 16. W przypadku zamieszczenia Ogłoszeń lub Ogłoszeń Promocyjnych, sprzecznych z Regulaminem, w tym takich, o których mowa w pkt. 11 – 15 powyżej, Administrator jest uprawniony do ich natychmiastowego usunięcia, w szczególności po uzyskaniu w tym zakresie wiarygodnego zawiadomienia.
 17. Opłata dokonana za zamieszczenie Ogłoszenia lub Ogłoszenia Promocyjnego, sprzecznego z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które na podstawie ust. 16 powyżej zostanie usunięte z Serwisu nie podlega zwrotowi.
 18. Ogłoszenie jest publikowane w Serwisie przez okres 14 dni, chyba, ze wcześniej dojdzie do finalizacji Transakcji.
 19. Ogłoszenie Promocyjne publikowane jest w Serwisie przez okres na jaki wykupiona została Usługa w tym zakresie – stosownie do obowiązującego Cennika.
 20. W okresie publikacji Ogłoszenia Sprzedający jest uprawniony do modyfikacji Ogłoszenia, w szczególności poprzez zmianę opisu Przedmiotu, dodanie nowych zdjęć lub zmianę ceny, z zastrzeżeniem, ze każda dokonana zmiana musi spełniać wymogi określone w pkt. 5-15 powyżej. Zapis ma odpowiednie zastosowanie do Ogłoszeń Promocyjnych.
 21. Po dokonaniu Transakcji Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest zakończyć publikację Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 22 poniżej.
 22. Po zakończeniu publikacji Ogłoszenia pozostaje ono dostępne dla Użytkownika Zarejestrowanego, jako zarchiwizowane, w ramach jego Konta, w zakładce „moje ogłoszenia” przez okres 30 dni.
 23. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może posiadać w Serwisie więcej niż 1 (jedno) aktywne i opublikowane Ogłoszenie lub Ogłoszenie Promocyjne.

III.4. Transakcje

 1. Transakcje za pośrednictwem Serwisu prowadzone są pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, którzy muszą być Użytkownikami Zarejestrowanymi.
 2. Administrator nie jest stroną zawieranej Umowy oraz nie uczestniczy w ustaleniach dotyczących finalizacji Transakcji, jak również nie ponosi w zakresie ustaleń i zawarcia Transakcji jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. W treści Ogłoszenia, dla Użytkowników Zarejestrowanych widoczne będą dane kontaktowe Sprzedającego – adres e-mail oraz numer telefonu, oraz udostępniony będzie czat, celem możliwości skontaktowania się ze Sprzedającym.
 4. Sposób dostawy Przedmiotu, forma płatności należą do ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

III.5. Aukcje

 1. Ogłoszenia, dotyczące oferowania Produktów w ramach Aukcji, mogą być dodawane wyłącznie przez Administratora.
 2. W przypadku Ogłoszeń, o których mowa powyżej, podmiotem oferującym Przedmiot i prowadzącym Aukcję jest zawsze Administrator.
 3. Przedmiotem Aukcji jest zawsze wyłącznie sprzedaż Przedmiotów, opcja nie jest dostępna dla najmu Przedmiotów.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia Aukcji w dowolnym czasie i w zakresie dowolnych Ogłoszeń.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia prowadzonej Aukcji w każdym czasie, bez wskazania przyczyny.
 6. Usługa udziału w Aukcji jest nieodpłatna i wymaga założenia Konta w Serwisie.
 7. W ramach Aukcji Administrator zaprasza Użytkowników Zarejestrowanych do składania ofert cenowych, celem zakupu Przedmiotu
 8. Jedna Aukcja może dotyczyć wyłącznie jednego Przedmiotu.
 9. W ramach każdej Aukcji Administrator ustali cenę minimalną Przedmiotu oraz czas trwania Aukcji w przedziale od 1 do 14 dni.
 10. Ustalona cena minimalna nie będzie zawierać opłaty za dostawę Przedmiotu Aukcji.
 11. W Ogłoszeniu o Aukcji Administrator wskaże dostępne dla danej Aukcji modele dostawy licytowanego Przedmiotu oraz koszty dostawy, z zastrzeżeniem, że Administrator zastrzega możliwość ustalenia dla danego Przedmiotu wyłącznie osobistego odbioru, co wyraźnie zostanie zaznaczone w Ogłoszeniu, dotyczącym takiego Przedmiotu.
 12. Użytkownicy Zarejestrowani są uprawnieni do zgłaszania własnych propozycji ceny poprzez mechanizm licytowania dostępny w specjalnej zakładce w Ogłoszeniu, dotyczącym danej Aukcji.
 13. W czasie trwania Aukcji Użytkownicy Zarejestrowani, którzy dołączyli do Aukcji są za pośrednictwem maila wskazanego przy zakładaniu Konta na bieżąco informowani o przebiegu Aukcji oraz o jej zakończeniu.
 14. Użytkownik Zarejestrowany, który wygra daną Aukcję zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo, oraz otrzyma w Serwisie, na własne Konto informację o zasadach płatności ceny należnej za wylicytowany Przedmiot.
 15. Umowa sprzedaży Produktu w ramach prowadzonej Aukcji zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Kupującym z chwilą zakończenia Aukcji i powiadomienia Kupującego o wylicytowaniu Przedmiotu w sposób wskazany w pkt. 14 powyżej.
 16. Płatność ceny za wylicytowany Przedmiot będzie możliwa w systemie płatności dotpay.pl lub przelewem tradycyjnym.
 17. Użytkownik Zarejestrowany, który wygrał daną Aukcję zobowiązany jest do zapłaty ceny za wylicytowany w Aukcji Przedmiot w terminie 7 dni od daty zakończenia Aukcji.
 18. W przypadku braku zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot w terminie o którym mowa w pkt. 17 powyżej, Administrator będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej w wyniku prowadzonej Aukcji Umowy, zawartej z Kupującym.
 19. Administrator jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt. 18 powyżej w terminie 14 dni, od daty upływu terminu płatności, o którym mowa w pkt. 17, poprzez złożenie Kupującemu (będącemu Użytkownikiem Zarejestrowanym) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Kupującego przy zakładaniu Konta oraz za pośrednictwem wiadomości przesłanej na Konto Kupującego.
 20. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w wyniku Aukcji Umowy, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, tj. przesłanie go do Administratora na adres mailowy kontakt@charytatywnagielda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, wskazany w pkt. II. 3. Regulaminu. Formularz oświadczenia udostępniony jest TU.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub funkcjonowaniem Serwisu może zostać przesłana do Administratora na adres mailowy kontakt@ozdrowiedziecka.org lub pocztą tradycyjną, na adres Administratora, wskazany w pkt. wskazany w pkt. II. 3. Regulaminu i powinna określać:

 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (w tym obowiązkowo adres mailowy Użytkownika),
 2. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,
 3. ID Ogłoszenia,
 4. zastrzeżenia do świadczonej Usługi,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości Regulaminu mogą pozostać rozpatrzone negatywnie.
 2. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze złożoną reklamacją, Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o podanie dodatkowych informacji, wskazując ich zakres.
 3. Administrator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy Użytkownika wskazany w reklamacji, chyba, że Użytkownik wyraźnie zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną na adres pocztowy wskazany w reklamacji.

V. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich, zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów, udostępnianą na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość:

 1. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co do których informacje udostępniane są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej jak również na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

VI. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niego, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treść Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy i nie monitoruje ich,
 2. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu,
 3. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Administratora,
 4. udostępnienie hasła do Serwisu,
 5. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Administratora,
 6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez postanowień Regulaminu,
 7. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
 8. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora,
 9. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
 10. nieuczciwe praktyki uczestników Transakcji, tj. Sprzedających i Kupujących
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, a także w innych celach określonych w dokumencie Polityki Prywatności Serwisu, udostępnionej pod adresem: https://charytatywnagielda.pl/polityka-prywatnosci.
 2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
 3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
 4. zmiany parametrów Konta oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
 5. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
 6. zablokowania danemu Użytkownikowi dostępu do Konta lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub utrudniania korzystania z niego innym Użytkownikom, naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 7. usunięcia, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Ogłoszeń i Ogłoszeń Promocyjnych, w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.), Ogłoszeń (Ogłoszeń Promocyjnych), które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

4. Zakazane jest:

 1. wprowadzanie do Konta łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych,
 2. posiadanie więcej niż jednego Konta przez Użytkownika,
 3. wprowadzanie Ogłoszeń (Ogłoszeń Promocyjnych) bezprawnych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

6. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. informowania o wszelkich zmianach, w tym zmianach danych związanych z Kontem, mających wpływ na realizację Umowy,
 2. przestrzegania Regulaminu,
 3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. nie naruszania praw osób trzecich,
 5. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia ich praw przez treść Ogłoszeń (lub Ogłoszeń Promocyjnych), w tym szczególności rodzaj i zakres oferowanych Produktów, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązują się wstąpić w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratora
 6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub pozostałych użytkowników sieci Internet korzystających z Serwisu,
 7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobom trzecim. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,;
 2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
 3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

6. Każdy Użytkownik będzie informowany przez Administratora o zmianach Regulaminu na 30 dni przed ich wejściem w życie, drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

 1. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji, jeśli Użytkownik nie oświadczy Administratorowi – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, Konto zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
 2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje Konto – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy Administratorowi – drogą pisemną lub mailową – że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, Konto zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@charytatywnagielda.pl

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 roku.